Projekty

“Stanice pro handicapovaná zvířata”

Název výzvy: Operační program životního prostředí
Číslo a název prioritní osy: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Číslo a název oblasti podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.10630

V květnu 2015 byla dokončena stavba „Stanice pro handicapovaná zvířata“ v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, p.o.. Projekt stanice byl financován prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí z prostředků ERDF, SFŽP a vlastních prostředků. V rámci realizace akce byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který v současné době slouží jako zázemí pro ošetřovatele. Dále byla vybudovaná ordinace s vnitřními ubikacemi, venkovní voliéry, přístřešek pro automobil a další objekty související se zajištěním provozu areálu. Stanice je také vybavena automobilem, upraveným pro převoz handicapovaných zvířat a veterinárními přístroji / např. operační stůl, operační světlo, sterilizátor apod./.
Slavnostní zahájení stanice se konalo 28. 8. 2015.

banner-opzp_erdf_cmyk1

„Dětské Vánoce v Krušných horách.“

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státek Sasko 2007 – 2013.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, statutární město Chomutov, Oblastní muzeum Chomutov a saské město Annaberg- Buchholtz navázali na dlouhodobou spolupráci realizací projektu s názvem Dětské Vánoce v Krušných horách. Projekt je zaměřen na vyzdvižení společných vánočních tradic a na zvýšení kvality adventních akcí a vánočních trhů na obou stranách Krušných hor.
V Podkrušnohorském zooparku budou v rámci projektu představeny tradiční lidové zvyky dodržované v období vánočních svátků na české i německé straně Krušných hor po mnoho staletí. Program adventních nedělí bude zasazen do prostředí krušnohorské vesnice počátku 20. století, kde si návštěvníci pomocí kulturních vystoupení a dílen připomenou zvyklosti dodržované na české i německé straně a přispěje tím k pochopení německých sousedů jako partnerů se stejnými předky, zvyklostmi a kulturními kořeny.

eu_a_cil

„Kaštanka – ošetření památných stromů“

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy

V období od ledna do února 2014 proběhla v Podkrušnohorském zooparku Chomutov,p.o. akce – „Kaštanka – ošetření památých stromů“ v rámci Operačního programu životního prostředí v oblasti podpory – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy. Cílem akce bylo udržení a posílení biodiverzity v rámci lokality a zároveň zachování dutin pro saproxylický hmyz, zvlášť ohroženého páchníka hnědého a ohroženého roháče obecného. Provedené práce by měly přispět k dlouhodobé stabilizaci stávajících starých dutinových stromů a měly by zabránit vzniku otevřených dutin. U mladších stromů se zajistí jejich rozvoj v dlouhodobé perspektivě tak, aby byla zachována kontinualita stanoviště. Ořezané větve byly ponechány na místě, aby umožnily vývoj larev saproxylického hmyzu.
Pro zachování biodiverzity a mikrohabitaty, kde se chráněný hmyz vyskytuje, bylo potřeba zvolit vhodnou metodu ošetření stromů a jejich dutin. Zásadním opatřením byla redukce nestabilních větví a opatření ke stabilizaci kmenů kaštanovníků. Byly navrženy různé druhy řezů podle stavu každého stromu. Jednotlivé typy řezů odpovídaly tak zvanému „přírodě blízkému“ ošetření a byly provedeny s použitím stromolezecké techniky.

Projekt byl financován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a vlastních zdrojů.

banner-opzp_erdf_cmyk1

Ekocentrum realizuje své záměry za podpory projektů :
"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"

Garantem realizace projektu je Odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Projekt byl zahájen 1. března roku 2006 a ukončen 29. února roku 2008.
Projekt, který přispěje ke stabilizaci sítě ekologického vzdělávání v Ústeckém kraji, je založen na široké partnerské spolupráci.
Partnery projektu jsou Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, ČSOP TILIA Ústí nad Labem, EKODOMOV, občanské sdružení se sídlem v Praze, Univerzita J.E. Purkyně – fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem, Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Střední školy Educhem, a.s., se sídlem v Meziboří.
Projekt přispěje ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti v Ústeckém kraji v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), k rozvoji dobrovolnictví v oblasti životního prostředí a realizaci programů EVVO, které budou realizovány formou kurzů, seminářů, konferencí, výukových programů, informační služeb apod.

loga_esf_eu_ul_kraj

Tvorba 11- ti nových pracovních míst

” Tvorba 11- ti nových pracovních míst ” je dvouletý projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, dotace byla přidělena ve výši 3,6 mil. Kč. Partnerem projektu je město Chomutov. Díky této dotaci mohl zoopark vytvořit pracovní místo pro vedoucího ekologického centra, 2 zahradníky a 8 pomocných dělníků.

loga_esf_eu

CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je zapojen do projektu s názvem Centrum krušnohorského lidového umění. Projekt, realizovaný v programu Cíl 3 je financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj ( ERDF).

eu_a_cil
loga_k_rybniku