Projekty

“Investiční dotace č. 18/SML2385/SoPD/ZPZ v roce 2018”

V roce 2018 byl na záchranné stanici v PZOO Chomutov uskutečněn projekt, který byl spolufinancován Ústeckým krajem z dotace „Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2018“.

V rámci tohoto projektu byl na záchrannou stanici nakoupen přívěsný vozík a hákový kontejner. Také byly provedeny stavební práce „Vybudování zimoviště v podzemní části ZS a vybudování podzemního rezervoáru na dešťovou vodu s následným využitím při provozu ZS“.

Výše investiční dotace činila 500 000,- Kč. Dotace je u poskytovatele vedena pod číslem 18/SML2385/SoPD/ZPZ. Příjemcem dotace je Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace.

uk_logo_web

“Plujeme osvětou”

Poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dle podmínek Národního programu životní prostředí, poskytuje dotaci příjemci Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace – na realizaci projektu z Výzvy č.9/2016.

Prioritní oblast 6. Enviromentální prevence

6.1. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

6.1.F Národní síť EVVO podpora denních a pobytových výukových programů a školení

Cílem je podpořit realizaci ekologických výukových programů plošně v ČR. Výzva je zaměřena na realizaci ekologických výukových programů denních i pobytových pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Číslo smlouvy : 02241662

Výše dotace 194169 Kč

Podpora představuje 67,22%

Celkové náklady 288874 Kč

 

Příjemce podpory se zavazuje splnit účel akce tím, že na projektu – Plujeme osvětou – do konce roku 2017 zrealizuje 150 denních vzdělávacích akcí v rozsahu 4000 účastníkohodin. Zúčastní se nejméně jeden lektor EVP školení o přípravě a realizaci EVP, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP.

Zrealizuje krátkodobé denní Ekologické výukové programy v trvání nejméně 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.

plujeme-osvetou-loga

“ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové rostliny ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu”

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. – na realizaci projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a z prostředků státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU na níže popsaný projekt.

Projekt: ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové rostliny ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Číslo projektu: 100328840

Výše dotace – 85%

Celkové náklady za PZOO – 95 251 EURO

V období realizace projektu od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 budou uskutečněna ve spolupráci s hlavním českým partnerem projektu – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, stanice Chomutov a německým partnerem Sachsen Leinen společná opatření a aktivity vedoucí k sumarizaci informací o krajových užitkových a okrasných rostlinách. Nalezení genetických zdrojů původních regionálních užitkových a okrasných rostlin. Založení a vedení demonstračních ploch regionálních užitkových a okrasných rostlin. Vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy. Sanace zanedbaných ploch s využitím regionálních užitkových a okrasných rostlin. Prohloubení stávajících a vytváření nových přeshraničních kontaktů.

Projekt je financován z prostředků EU, státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU, statutárního města Chomutov a PZOO.

enzedra

“Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor - Erzgebirge”

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. – na realizaci projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a z prostředků státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU na níže popsaný projekt.

Projekt: Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge

Číslo projektu: 100312174

Výše dotace – 85%

Celkové náklady za PZOO – 233 276 EURO

V období realizace projektu od 6. 1. 2018 – 31.12.2020 budou uskutečněna ve spolupráci s hlavním německým partnerem projektu – Naturschutzzentrum Erzgebirge gemeinnützige GmbH, společná opatření a aktivity vedoucí k ochraně a údržbě životního prostředí a jednotlivých biotopů na obou stranách hranice. V plánovaných opatřeních se realizátoři zaměří na druhově bohaté louky, smilkové trávníky, vřesoviště, přírodní stojaté vody, extenzivní ovocné sady a druhově bohaté tradiční zahrady. Budou prováděna podpůrná pracovní opatření. Cílem je pomocí jednotlivých opatření přímo v terénu a jejich vzorovou aplikací zajištění zachování a zlepšení stavu přírody. Pozitivní dopad praktických opatření bude trvale viditelný v projektovém území i po ukončení projektu: revitalizovaný rybník, nově vytvořené biotopy, zlepšení stavu biotopu horských luk. Ovocné dřeviny charakteristické pro region zůstanou zachovány i po ukončení projektu v kulturní krajině Krušných hor.

Projekt je financován z prostředků EU, státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU, statutárního města Chomutov a PZOO.

enzedra

“Lanové centrum - Kamencové jezero”

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. – na realizaci projektu, za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj a statutárního města Chomutov.

Projekt: Lanové centrum – Kamencové jezero

Výše dotace – 622 237 Kč

Celkové náklady – 1 246 475 Kč

V období od 1. 7. – 31. 12. 2017 byla realizována v areálu Kamencového jezera investiční akce. Cílem realizace stavby lanového centra v areálu Kamencového jezera je zlepšení nabídky trávení volného času a sportovního vyžití pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež. Uspokojí potřeby i ostatních klientů všech věkových kategorií. Realizace projektu zvýší atraktivitu služeb areálu Kamencového jezera a podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě i regionu.

Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj, statutárního města Chomutov a PZOO.

mmr_cv_lanove_centrum

“Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2017”

Poskytovatel na základě smlouvy 17/SML2093/SoPD/SPRP a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. Poskytuje příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. – z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 – 2020 investiční dotaci. Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Projekt: Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2017

Výše dotace – 500 000 Kč

Celkové náklady – 507 633 Kč

V období od 1. 5. – 30. 9. 2017 byla realizována v areálu Záchranné stanice pro handicapované živočichy investiční akce. Pro potřeby činností ZS byla pořízena automatická líheň, která umožní dolíhnutí ohrožených snůšek a návrat odchovaných jedinců zpět do přírody. Vybudoval se výběh s přístřeškem pro mláďata kopytníků z naší přírody. Převážně pro potřeby srnčí a jelení zvěře, která je dočasně umístěna ve stanici. Nejrozsáhlejší investicí z dotace byla úprava betonových povrchů klecí v ZS.

Projekt je financován z prostředků Ústeckého kraje a PZOO.

uk_logo_web

“Rekonstrukce expozice zimoviště ptáků”

Poskytovatel na základě smlouvy 17/SML3350/SoPD/SPRP a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.033/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. investiční dotaci z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce – Rekonstrukce expozice zimoviště ptáků.

Výše dotace – 300 000 Kč

Celkové náklady – 429 200 Kč

V období od 1. 7. – 31. 12. 2017 proběhla rekonstrukce areálu výběhu zimoviště pro ptáky z evropské oblasti. Původní expozice pochází z období 70. let. Jedná se o otevřenou expozici vodních ptáků s budovou zimoviště, která přechází ve vyhlídkovou terasu. Výběh je kompletně nově oplocen podezdívkou osazenou 3D oplocením. Rekonstrukcí je dosaženo pohledově příjemné prostředí i s expoziční funkcí pro chov ptáků. Terasa nacházející se na budově povýší svůj význam jako návštěvnická vyhlídka obohacená o herní prvky. Nově opravený výběh bude sloužit návštěvníkům, přiblíží příjemné přírodní prostředí a bude využíván i při výukových programech ekocentra při práci s mládeží.

Projekt je financovám z prostředků Ústeckého kraje a PZOO.

uk_logo_web

“Péče o evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 Chomutov – zoopark”

Operační program Životní prostředí

Péče o evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 Chomutov – zoopark

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_027/0002366

V období od 13. 3. 2017 do 21. 11. 2017 bylo v Podkrušnohorském zooparku Chomutov realizováno ošetření stromů na podporu zachování či zlepšení stavu populace chráněného roháče obecného a silně ohroženého páchníka Osmoderma barnabita. V rámci projektu byly provedeny různé druhy řezů na vybraných stromech ( zdravotní, redukční stabilizační, redukční obvodový ) a vazby. U řezů nad 15 cm v průměru byla použita vhodnější technika, tzv. korunkový řez. Zásahy byly prováděny pouze s použitím stromolezeckých technik z důvodu ochrany stanovišť. Zároveň byly vybudovány dvě tzv. broukoviště o rozměrech 1 x 0,5 m se zapuštěním větví 1 m do země.

Projekt je financován z prostředků ERDF a PZOO Chomutov

loga-natura-2000

“Stanice pro handicapovaná zvířata”

Název výzvy: Operační program životního prostředí
Číslo a název prioritní osy: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Číslo a název oblasti podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.10630

V květnu 2015 byla dokončena stavba „Stanice pro handicapovaná zvířata“ v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, p.o.. Projekt stanice byl financován prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí z prostředků ERDF, SFŽP a vlastních prostředků. V rámci realizace akce byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který v současné době slouží jako zázemí pro ošetřovatele. Dále byla vybudovaná ordinace s vnitřními ubikacemi, venkovní voliéry, přístřešek pro automobil a další objekty související se zajištěním provozu areálu. Stanice je také vybavena automobilem, upraveným pro převoz handicapovaných zvířat a veterinárními přístroji / např. operační stůl, operační světlo, sterilizátor apod./.
Slavnostní zahájení stanice se konalo 28. 8. 2015.

banner-opzp_erdf_cmyk1

„Dětské Vánoce v Krušných horách.“

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státek Sasko 2007 – 2013.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, statutární město Chomutov, Oblastní muzeum Chomutov a saské město Annaberg- Buchholtz navázali na dlouhodobou spolupráci realizací projektu s názvem Dětské Vánoce v Krušných horách. Projekt je zaměřen na vyzdvižení společných vánočních tradic a na zvýšení kvality adventních akcí a vánočních trhů na obou stranách Krušných hor.
V Podkrušnohorském zooparku budou v rámci projektu představeny tradiční lidové zvyky dodržované v období vánočních svátků na české i německé straně Krušných hor po mnoho staletí. Program adventních nedělí bude zasazen do prostředí krušnohorské vesnice počátku 20. století, kde si návštěvníci pomocí kulturních vystoupení a dílen připomenou zvyklosti dodržované na české i německé straně a přispěje tím k pochopení německých sousedů jako partnerů se stejnými předky, zvyklostmi a kulturními kořeny.

eu_a_cil

„Kaštanka – ošetření památných stromů“

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy

V období od ledna do února 2014 proběhla v Podkrušnohorském zooparku Chomutov,p.o. akce – „Kaštanka – ošetření památých stromů“ v rámci Operačního programu životního prostředí v oblasti podpory – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy. Cílem akce bylo udržení a posílení biodiverzity v rámci lokality a zároveň zachování dutin pro saproxylický hmyz, zvlášť ohroženého páchníka hnědého a ohroženého roháče obecného. Provedené práce by měly přispět k dlouhodobé stabilizaci stávajících starých dutinových stromů a měly by zabránit vzniku otevřených dutin. U mladších stromů se zajistí jejich rozvoj v dlouhodobé perspektivě tak, aby byla zachována kontinualita stanoviště. Ořezané větve byly ponechány na místě, aby umožnily vývoj larev saproxylického hmyzu.
Pro zachování biodiverzity a mikrohabitaty, kde se chráněný hmyz vyskytuje, bylo potřeba zvolit vhodnou metodu ošetření stromů a jejich dutin. Zásadním opatřením byla redukce nestabilních větví a opatření ke stabilizaci kmenů kaštanovníků. Byly navrženy různé druhy řezů podle stavu každého stromu. Jednotlivé typy řezů odpovídaly tak zvanému „přírodě blízkému“ ošetření a byly provedeny s použitím stromolezecké techniky.

Projekt byl financován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a vlastních zdrojů.

banner-opzp_erdf_cmyk1

Ekocentrum realizuje své záměry za podpory projektů :
"Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"

Garantem realizace projektu je Odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Projekt byl zahájen 1. března roku 2006 a ukončen 29. února roku 2008.
Projekt, který přispěje ke stabilizaci sítě ekologického vzdělávání v Ústeckém kraji, je založen na široké partnerské spolupráci.
Partnery projektu jsou Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, ČSOP TILIA Ústí nad Labem, EKODOMOV, občanské sdružení se sídlem v Praze, Univerzita J.E. Purkyně – fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem, Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Střední školy Educhem, a.s., se sídlem v Meziboří.
Projekt přispěje ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti v Ústeckém kraji v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), k rozvoji dobrovolnictví v oblasti životního prostředí a realizaci programů EVVO, které budou realizovány formou kurzů, seminářů, konferencí, výukových programů, informační služeb apod.

loga_esf_eu_ul_kraj

Tvorba 11- ti nových pracovních míst

“ Tvorba 11- ti nových pracovních míst “ je dvouletý projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, dotace byla přidělena ve výši 3,6 mil. Kč. Partnerem projektu je město Chomutov. Díky této dotaci mohl zoopark vytvořit pracovní místo pro vedoucího ekologického centra, 2 zahradníky a 8 pomocných dělníků.

loga_esf_eu

CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je zapojen do projektu s názvem Centrum krušnohorského lidového umění. Projekt, realizovaný v programu Cíl 3 je financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj ( ERDF).

eu_a_cil
loga_k_rybniku