Návštěvní
řád

Účelem a smyslem tohoto návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku návštěvníků, provozovatele a ochrana zařízení a majetku v areálu zooparku.

Návštěvníci zooparku vstupem do areálu souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Vstupem do areálu zooparku a přilehlých pozemků, jejichž provozovatelem je Zoopark Chomutov p. o., IČ: 00379719 (dále jen „Provozovatel“), je na základě platné vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu – např. permanentní vstupenka, jíž se návštěvník prokáže při kontrole. Její ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu zoo.
 2. Dítěti ve věku do 12 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, pedagogický dozor). Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, vyznačených zákazů a návštěvního řádu dítětem (včetně bezpečného užívání zábavných zařízení).
 3. Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky s výjimkou dětských kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozíků a dětí do 5 let na odrážedlech, a to pouze v doprovodu dospělé osoby odpovídající za bezpečnou a ohleduplnou jízdu dítěte. V areálu je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a jízdním kole.
 4. Krmení je povoleno jen u některých zvířat, a to pouze krmivem zakoupeným na pokladně nebo v automatech.
 5. Do zoo se nesmí vnášet zbraně, výbušné a hořlavé látky, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku zoo anebo ostatních osob a stejně tak nevnášet do areálu předměty potenciálně nebezpečné pro zvířata, například nafukovací balónky.
 6. Osobám vykazujícím zjevné známky opilosti nebo požití omamných a psychotropních látek není povolen vstup do areálu. Tyto osoby mohou být ze zoo vykázány okamžitě bez náhrady.
 7. V zájmu bezpečnosti je přísně zakázáno nahýbat se přes zábradlí u výběhů zvířat, přelézat, podlézat je a přibližovat se k výběhům zvířat. Dále je zakázáno házení jakýchkoliv předmětů do voliér, klecí, výběhů a zvláště pak na zvířata.
 8. Je zakázáno dráždit, rušit zvířata a krmit je vlastním krmivem a potravinami.
 9. Používat drony či podobná elektronická zařízení je možné pouze se souhlasem zooparku. K zajištění klidného prostředí pro návštěvníky i zvířata není dovoleno používat rozhlasové přijímače a jiná zvuková zařízení.
 10. Do areálu zoo můžete vstoupit se psem. Psi musí být vedeni na pevném vodítku, aby nerušili nebo neohrožovali návštěvníky, chovaná zvířata či provoz zoo. Psi nesmí vstupovat do pavilónů a průchozích voliér. Do interiéru restaurace je povolen vstup pouze vodicím a asistenčním psům. Návštěvník je povinen zajistit, že pes je řádně očkovaný, což musí být schopen na vyžádání prokázat odpovídajícím způsobem. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. V případě odložení psa musí mít pes pevný náhubek. Držitel psa je odpovědný za případná poranění zvířat, jiných psů i osob. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 11. Mimo vyhrazená místa je v celém areálu zakázáno kouřit. Používat elektronické cigarety je zakázáno ve všech vnitřních prostorách zoo, na veškerých dětských hřištích a sportovištích.
 12. Návštěvník svým vstupem do areálu zoo dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazově zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům zoo, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 13. Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu zoo je možné pouze se souhlasem Zooparku Chomutov.
 14. Není dovoleno trhat rostliny, poškozovat zahradní úpravy a vstupovat mimo prohlídkové trasy.
 15. V případě nestandardní bezpečnostní situace je návštěvník povinen řídit se pokyny zaměstnanců zoo či příslušníků integrovaného záchranného systému. Návštěvník je povinen neprodleně oznámit zaměstnancům zooparku porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí osob či zvířat na tel č. +420 703 149 059.
 16. Veškeré informace se podávají u pokladny zooparku. Pro případ potřeby je zde umístěno stanoviště první pomoci. Zde hlásíte také všechny mimořádné událostí – požár, úraz, ztráty a nálezy.

 

 

Bc. Věra Fryčová
ředitelka
Zoopark Chomutov, p. o.

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu