Projekty

Statutární město Chomutov poskytuje příjemci v roce 2023 Investiční účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Chomutova ve výši 5.000.000,- Kč na realizaci investičních akcí

 • Nástupní plošina pro malá plavidla a zázemí půjčovny
 • Obnova jezdeckého povrchu kryté jízdárny v objektu konírny
 • Stroj na údržbu jízdárny
 • Zateplení restaurace Tajga a přilehlých prostor
 • Traktor pro konírnu
 • Zastávka Safari express až Panda červená – vybudování cest

V roce 2023 byl na záchranné stanici Zooparku Chomutov, p. o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025,  Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Název projektu:  Podpora provozu Záchranné stanice Chomutov v roce 2023

Číslo projektu: 23/SML1551/SoPD/ZPZ

V rámci tohoto projektu byl podpořen provoz záchranné stanice proplacením uznatelných nákladů vynaložených v období 30. 3. 2023 – 31. 10. 2023.

Výše dotace: 200 000,00 Kč

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p.o.

V letech 2022 – 2023 byl v Zooparku Chomutov, p.o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 – 2025, Podpora projektů EVVO.

Číslo projektu: 22/SML3191/SoPD/ZPZ

Poskytovatel: Ústecký kraj

V rámci tohoto projektu byla vytvořena naučná stezka na severní straně kamenného rybníka, která návštěvníky seznámí s ukázkovým biotopem rybníka a živočichy, kteří se zde vyskytují.

Výše dotace: 188 960 Kč (80% nákladů)

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p.o.

Statutární město Chomutov poskytuje příjemci v roce 2022 Investiční účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Chomutova ve výši 1.114.500,- Kč na realizaci investičních akcí

 • Rekonstrukce terasy u zooshopu
 • Pořízení elektromobilu pro Kamencové jezero

Statutární město Chomutov poskytuje příjemci v roce 2022 Investiční účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Chomutova ve výši 5.000.000,- Kč na realizaci investičních akcí :

 • Rekonstrukce terárií pro chov želv
 • Realizace expozice meduzária v objektu Tajga

Investiční dotace č. d202200031 a následný dodatek č.1 d202200464

V roce 2022 byl na záchranné stanici Zooparku Chomutov, p.o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025,  Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Název projektu:  Podpora provozu Záchranné stanice Chomutov v roce 2022

Číslo projektu: 22/SML2884/SoPD/ZPZ

V rámci tohoto projektu byl podpořen provoz záchranné stanice proplacením uznatelných nákladů vynaložených v období 26. 2. 2021 – 31. 10. 2021.

Výše dotace: 200 000,00 Kč

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p.o.

Statutární město Chomutov poskytuje příjemci v roce 2021 Investiční účelový příspěvek z rozpočtu statutárního města Chomutova ve výši 1 800 000,- Kč na realizaci investiční akce “Vyhlídková terasa u makaků”.

V roce 2021 byl na záchranné stanici Zooparku Chomutov, p.o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Název projektu:  Podpora provozu Záchranné stanice Chomutov v roce 2021

Číslo projektu: 21/SML1624/SoPD/ZPZ

V rámci tohoto projektu byl podpořen provoz záchranné stanice proplacením uznatelných nákladů vynaložených v období 26. 2. 2021 – 31. 10. 2021.

Výše dotace: 200 000,00 Kč

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p.o.

Statutární město Chomutov poskytlo Zooparku Chomutov p. o. v roce 2020 účelový investiční příspěvek ve výši 3 193 860,46 Kč
na realizaci těchto investičních akcí:

 • Voliéra pro bažanty
 • Elektromobil G5E KS 16 sklopka (2ks)
 • Rekonstrukce WC pro veřejnost Špejchar (areál Skanzen)
 • Vozík elektrický Evolution Express 4
 • Rozvojová studie Zoopark (General)
 • Mrazící box (2ks)

logo-města

Podpora alternativních způsobů dopravy

Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí poskytl dotaci na nákup dvou kusů užitkových elektromobilů kategorie N1.

– číslo investiční dotace 00451921
– číslo výzvy 11/2019 v rámci prioritní oblasti – Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast – Podpora alternativních způsobů dopravy
– výše dotace na oba elektromobily 910 578,00 Kč

Podpora alternativních způsobů dopravy

V roce 2019 byl v Zooparku Chomutov, p. o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

Název projektu: Podpora třídění odpadu v Zooparku Chomutov

Číslo projektu: 19/SML2622/SoPD/ZPZ

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 20 ks nádob na tříděný odpad. Ty mají nahradit původní již nevyhovující odpadkové koše na směsný odpad.

Výše dotace: 105 000,00 Kč, tedy 69,7 % výše nákladů.

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p. o.

V roce 2019 byl na záchranné stanici Zooparku Chomutov, p. o. uskutečněn projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Název projektu: Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2019

Číslo projektu: 19/SML2417/SoPD/ZPZ

V rámci tohoto projektu byly provedeny stavební úpravy objektu záchranné stanice – instalace chodníků z polovegetačních tvárnic a izolace základů budovy ZS.

Výše investiční dotace: 319 096,00 Kč, tedy 100% výše nákladů.

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p. o.

V Zooparku Chomutov, p. o. byl dne 20. 4. 2019 zrealizován projekt spolufinancovaný Ústeckým krajem – Fond Ústeckého kraje.

Název projektu: Den Země v Zooparku Chomutov 2019

Číslo projektu: 19/SML1581/SoPD/SPRP

Přínos projektu: Dětem i dospělým návštěvníkům byly zábavnou formou předány užitečné informace z ekologie, enviromentální výchovy a především současné problematiky těchto oblastí. Jednalo se o praktické ukázky a děti si mohly samy vyzkoušet nejrůznější formy řešení daného problému (úklid lesa od odpadků, třídění odpadu, vyčištění rybníku, ochranu podzemních vod ad.) Věříme, že získané informace využijí v běžném životě. Oslavu Dne Země navštívilo 4 642 návštěvníků, z toho 1 896 dětí.

Výše dotace: 93 975,71 Kč, tedy 60,15 % výše nákladů.

Příjemce dotace: Zoopark Chomutov, p. o.

Statutární město Chomutov poskytlo Zooparku Chomutov, p.o. v roce 2019 účelový investiční příspěvek ve výši 5 000 000,00 Kč na realizaci těchto investičních akcí:

– Klec pro rosomáky
– Studie expozice tuleňů kuželozubých
– Ozvučení – expozice medvědů hnědých
– Ozvučení – expozice makaků magot
– Ozvučení – Safari expres
– Vybudování základů pro parkosy v expozici makaků magot
– Úprava expozice makaků magot
– Oplocení dřevěné plochy – expozice charzy žlutohrdlé
– Úprava expozice charzy žlutohrdlé
– Rekonstrukce zimoviště vodního ptactva
– Rozšíření komunikace u horní brány zooparku
– Nákup štěpkovače
–  Rekonstrukce oplocení (monolitické desky) – expozice medvědů hnědých

V roce 2018 byl na záchranné stanici v PZOO Chomutov uskutečněn projekt, který byl spolufinancován Ústeckým krajem z dotace „Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2018“.

V rámci tohoto projektu byl na záchrannou stanici nakoupen přívěsný vozík a hákový kontejner. Také byly provedeny stavební práce „Vybudování zimoviště v podzemní části ZS a vybudování podzemního rezervoáru na dešťovou vodu s následným využitím při provozu ZS“.

Výše investiční dotace činila 500 000,- Kč. Dotace je u poskytovatele vedena pod číslem 18/SML2385/SoPD/ZPZ. Příjemcem dotace je Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace.

Poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dle podmínek Národního programu životní prostředí, poskytuje dotaci příjemci Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace – na realizaci projektu z Výzvy č.9/2016.

Prioritní oblast 6. Enviromentální prevence

6.1. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

6.1.F Národní síť EVVO podpora denních a pobytových výukových programů a školení

Cílem je podpořit realizaci ekologických výukových programů plošně v ČR. Výzva je zaměřena na realizaci ekologických výukových programů denních i pobytových pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Číslo smlouvy : 02241662

Výše dotace 194169 Kč

Podpora představuje 67,22%

Celkové náklady 288874 Kč

Příjemce podpory se zavazuje splnit účel akce tím, že na projektu – Plujeme osvětou – do konce roku 2017 zrealizuje 150 denních vzdělávacích akcí v rozsahu 4000 účastníkohodin. Zúčastní se nejméně jeden lektor EVP školení o přípravě a realizaci EVP, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP.

Zrealizuje krátkodobé denní Ekologické výukové programy v trvání nejméně 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Zoopark Chomutov, p. o. – na realizaci projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a z prostředků státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU na níže popsaný projekt.

Projekt: ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové rostliny ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

Číslo projektu: 100328840

Výše dotace:

85 % prostředky E

5 % prostředky ze SR ČR

Celkové náklady projektu za Zoopark Chomutov, p. o.: 95 261,45 €

V období realizace projektu od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 budou uskutečněna ve spolupráci s hlavním českým partnerem projektu – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha, stanice Chomutov a německým partnerem Sachsen Leinen společná opatření a aktivity vedoucí k sumarizaci informací o krajových užitkových a okrasných rostlinách. Nalezení genetických zdrojů původních regionálních užitkových a okrasných rostlin. Založení a vedení demonstračních ploch regionálních užitkových a okrasných rostlin. Vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy. Sanace zanedbaných ploch s využitím regionálních užitkových a okrasných rostlin. Prohloubení stávajících a vytváření nových přeshraničních kontaktů.

Projekt je financován z prostředků EU, státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU, statutárního města Chomutov a Zooparku Chomutov, p. o.

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Zooparku Chomutov, p. o. – na realizaci projektu z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a z prostředků státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU na níže popsaný projekt.

Projekt: Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge

Číslo projektu: 100312174

Výše dotace:

85 % prostředky EU

5 % prostředky ze SR ČR

Celkové náklady za Zoopark Chomutov, p. o.:  286 929,78€

V období realizace projektu od 6. 1. 2018 – 30. 5. 2021 budou uskutečněna ve spolupráci s hlavním německým partnerem projektu – Naturschutzzentrum Erzgebirge gemeinnützige GmbH, společná opatření a aktivity vedoucí k ochraně a údržbě životního prostředí a jednotlivých biotopů na obou stranách hranice. V plánovaných opatřeních se realizátoři zaměří na druhově bohaté louky, smilkové trávníky, vřesoviště, přírodní stojaté vody, extenzivní ovocné sady a druhově bohaté tradiční zahrady. Budou prováděna podpůrná pracovní opatření. Cílem je pomocí jednotlivých opatření přímo v terénu a jejich vzorovou aplikací zajištění zachování a zlepšení stavu přírody. Pozitivní dopad praktických opatření bude trvale viditelný v projektovém území i po ukončení projektu: revitalizovaný rybník, nově vytvořené biotopy, zlepšení stavu biotopu horských luk. Ovocné dřeviny charakteristické pro region zůstanou zachovány i po ukončení projektu v kulturní krajině Krušných hor.

Projekt je financován z prostředků EU, státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU, statutárního města Chomutov a Zooparku Chomutov, p. o.

Představení projektu: https://www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de/naturschutz/aktuelle-projekte/handmade-nature/

 

Videa akcí pro veřejnost, které nebylo možné kvůli covidu realizovat

 

Publikace ke stažení

Staré odrůdy ovocných stromů pro Krušnohoří. Průvodce pro výběr odrůd
(německá verze D-Streuobstbroschüre-2021)

Tištěná publikace starých ovocných stromů je pro zájemce na vyžádání na horní pokladně.

 

Zakládání biotopu pro zmiji obecnou v kaštance zooparku 5/2020

prezentace ke stažení

Poskytovatel poskytuje dotaci příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. – na realizaci projektu, za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj a statutárního města Chomutov.

Projekt: Lanové centrum – Kamencové jezero

Výše dotace – 622 237 Kč

Celkové náklady – 1 246 475 Kč

V období od 1. 7. – 31. 12. 2017 byla realizována v areálu Kamencového jezera investiční akce. Cílem realizace stavby lanového centra v areálu Kamencového jezera je zlepšení nabídky trávení volného času a sportovního vyžití pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiny s dětmi a mládež. Uspokojí potřeby i ostatních klientů všech věkových kategorií. Realizace projektu zvýší atraktivitu služeb areálu Kamencového jezera a podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě i regionu.

Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj, statutárního města Chomutov a PZOO.

Poskytovatel na základě smlouvy 17/SML2093/SoPD/SPRP a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. Poskytuje příjemci – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. – z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 – 2020 investiční dotaci. Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.

Projekt: Podpora investičního vybavení ZS Chomutov 2017

Výše dotace – 500 000 Kč

Celkové náklady – 507 633 Kč

V období od 1. 5. – 30. 9. 2017 byla realizována v areálu Záchranné stanice pro handicapované živočichy investiční akce. Pro potřeby činností ZS byla pořízena automatická líheň, která umožní dolíhnutí ohrožených snůšek a návrat odchovaných jedinců zpět do přírody. Vybudoval se výběh s přístřeškem pro mláďata kopytníků z naší přírody. Převážně pro potřeby srnčí a jelení zvěře, která je dočasně umístěna ve stanici. Nejrozsáhlejší investicí z dotace byla úprava betonových povrchů klecí v ZS.

Projekt je financován z prostředků Ústeckého kraje a PZOO.

Poskytovatel na základě smlouvy 17/SML3350/SoPD/SPRP a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.033/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. investiční dotaci z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce – Rekonstrukce expozice zimoviště ptáků.

Výše dotace – 300 000 Kč

Celkové náklady – 429 200 Kč

V období od 1. 7. – 31. 12. 2017 proběhla rekonstrukce areálu výběhu zimoviště pro ptáky z evropské oblasti. Původní expozice pochází z období 70. let. Jedná se o otevřenou expozici vodních ptáků s budovou zimoviště, která přechází ve vyhlídkovou terasu. Výběh je kompletně nově oplocen podezdívkou osazenou 3D oplocením. Rekonstrukcí je dosaženo pohledově příjemné prostředí i s expoziční funkcí pro chov ptáků. Terasa nacházející se na budově povýší svůj význam jako návštěvnická vyhlídka obohacená o herní prvky. Nově opravený výběh bude sloužit návštěvníkům, přiblíží příjemné přírodní prostředí a bude využíván i při výukových programech ekocentra při práci s mládeží.

Projekt je financovám z prostředků Ústeckého kraje a PZOO.

Operační program Životní prostředí

Péče o evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 Chomutov – zoopark

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_027/0002366

V období od 13. 3. 2017 do 21. 11. 2017 bylo v Podkrušnohorském zooparku Chomutov realizováno ošetření stromů na podporu zachování či zlepšení stavu populace chráněného roháče obecného a silně ohroženého páchníka Osmoderma barnabita. V rámci projektu byly provedeny různé druhy řezů na vybraných stromech ( zdravotní, redukční stabilizační, redukční obvodový ) a vazby. U řezů nad 15 cm v průměru byla použita vhodnější technika, tzv. korunkový řez. Zásahy byly prováděny pouze s použitím stromolezeckých technik z důvodu ochrany stanovišť. Zároveň byly vybudovány dvě tzv. broukoviště o rozměrech 1 x 0,5 m se zapuštěním větví 1 m do země.

Projekt je financován z prostředků ERDF a PZOO Chomutov

Název výzvy: Operační program životního prostředí
Číslo a název prioritní osy: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Číslo a název oblasti podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/11.10630

V květnu 2015 byla dokončena stavba „Stanice pro handicapovaná zvířata“ v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, p.o.. Projekt stanice byl financován prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí z prostředků ERDF, SFŽP a vlastních prostředků. V rámci realizace akce byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který v současné době slouží jako zázemí pro ošetřovatele. Dále byla vybudovaná ordinace s vnitřními ubikacemi, venkovní voliéry, přístřešek pro automobil a další objekty související se zajištěním provozu areálu. Stanice je také vybavena automobilem, upraveným pro převoz handicapovaných zvířat a veterinárními přístroji / např. operační stůl, operační světlo, sterilizátor apod./.
Slavnostní zahájení stanice se konalo 28. 8. 2015.

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státek Sasko 2007 – 2013.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, statutární město Chomutov, Oblastní muzeum Chomutov a saské město Annaberg- Buchholtz navázali na dlouhodobou spolupráci realizací projektu s názvem Dětské Vánoce v Krušných horách. Projekt je zaměřen na vyzdvižení společných vánočních tradic a na zvýšení kvality adventních akcí a vánočních trhů na obou stranách Krušných hor.
V Podkrušnohorském zooparku budou v rámci projektu představeny tradiční lidové zvyky dodržované v období vánočních svátků na české i německé straně Krušných hor po mnoho staletí. Program adventních nedělí bude zasazen do prostředí krušnohorské vesnice počátku 20. století, kde si návštěvníci pomocí kulturních vystoupení a dílen připomenou zvyklosti dodržované na české i německé straně a přispěje tím k pochopení německých sousedů jako partnerů se stejnými předky, zvyklostmi a kulturními kořeny.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy

V období od ledna do února 2014 proběhla v Podkrušnohorském zooparku Chomutov,p.o. akce – „Kaštanka – ošetření památých stromů“ v rámci Operačního programu životního prostředí v oblasti podpory – Obnova krajinných struktur – péče o památné stromy. Cílem akce bylo udržení a posílení biodiverzity v rámci lokality a zároveň zachování dutin pro saproxylický hmyz, zvlášť ohroženého páchníka hnědého a ohroženého roháče obecného. Provedené práce by měly přispět k dlouhodobé stabilizaci stávajících starých dutinových stromů a měly by zabránit vzniku otevřených dutin. U mladších stromů se zajistí jejich rozvoj v dlouhodobé perspektivě tak, aby byla zachována kontinualita stanoviště. Ořezané větve byly ponechány na místě, aby umožnily vývoj larev saproxylického hmyzu.
Pro zachování biodiverzity a mikrohabitaty, kde se chráněný hmyz vyskytuje, bylo potřeba zvolit vhodnou metodu ošetření stromů a jejich dutin. Zásadním opatřením byla redukce nestabilních větví a opatření ke stabilizaci kmenů kaštanovníků. Byly navrženy různé druhy řezů podle stavu každého stromu. Jednotlivé typy řezů odpovídaly tak zvanému „přírodě blízkému“ ošetření a byly provedeny s použitím stromolezecké techniky.

Projekt byl financován z prostředků ERDF, SFŽP ČR a vlastních zdrojů.

Garantem realizace projektu je Odbor evropských projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Projekt byl zahájen 1. března roku 2006 a ukončen 29. února roku 2008.
Projekt, který přispěje ke stabilizaci sítě ekologického vzdělávání v Ústeckém kraji, je založen na široké partnerské spolupráci.
Partnery projektu jsou Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, ČSOP TILIA Ústí nad Labem, EKODOMOV, občanské sdružení se sídlem v Praze, Univerzita J.E. Purkyně – fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem, Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Střední školy Educhem, a.s., se sídlem v Meziboří.
Projekt přispěje ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti v Ústeckém kraji v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), k rozvoji dobrovolnictví v oblasti životního prostředí a realizaci programů EVVO, které budou realizovány formou kurzů, seminářů, konferencí, výukových programů, informační služeb apod.

” Tvorba 11 nových pracovních míst ” je dvouletý projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, dotace byla přidělena ve výši 3,6 mil. Kč. Partnerem projektu je město Chomutov. Díky této dotaci mohl zoopark vytvořit pracovní místo pro vedoucího ekologického centra, 2 zahradníky a 8 pomocných dělníků.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov je zapojen do projektu s názvem Centrum krušnohorského lidového umění. Projekt, realizovaný v programu Cíl 3 je financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj ( ERDF).

Zoopark Chomutov
Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Česká republika

mapa webu